หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๘๘)

• นายกรัฐมนตรีลากิจ (๑-๓ มิถุนายน ๒๕๕๔) (นร ๐๕๐๖/ว ๘๙)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ (นร ๐๖๐๖/ว ๙๑)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบรมอัฐิ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๘/ว ๙๐)

• การแต่งกายด้วยเสื้อมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๙๓)

• การเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย (นร ๐๕๐๖/ว ๙๒)

• รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในช่วง ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) (นร ๐๕๐๓/ว ๙๔)

• นายกรัฐมนตรีลากิจ (๑๕ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔) (นร ๐๕๐๖/ว ๙๖)

• นายกรัฐมนตรีลากิจ (๒๑ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔) (นร ๐๕๐๖/ว ๙๗)

• นายกรัฐมนตรีลากิจ (๒๐ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔) (นร ๐๕๐๖/ว ๙๙)

• การถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี จัดหวัดลพบุรี พุทธศักราช ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๘/ว ๙๘)

• นายกรัฐมนตรีลากิจ (วันที่ ๒๗ มิถุนายน และวันที่ ๒๙ มิถุนายน - วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๐)