หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงซึ่งออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๖/ว ๖๓)

• พระราชกุศลทักษิณานุปทาน และพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๘/ว ๖๘)

• การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๖๖)

• ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)(นร ๐๕๐๖/ว ๖๕)

• พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๘/ว ๖๗)

• สรุปผลและแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร (นร ๐๕๐๓/ว ๗๔)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๖๙)

• ขอความเห็นชอบการสถาปนาวันมวยไทย (นร ๐๕๐๕/ว ๗๐)

• พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๓/ว ๖๘)

• การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (นร ๐๕๐๖/ว ๗๖)

• ผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง ผลการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการรับรองอุตสาหกรรมของพื้นที่มาบตาพุด (นร ๐๕๐๖/ว ๗๕)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๘/ว ๗๗)

• แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร (นร ๐๕๐๖/ว ๗๘)

• ขอแก้ไขเลขที่หนังสือออกเรื่อง สรุปผลและแนวทางปฏิบัติ่อันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร (นร ๐๕๐๑/ว ๗๙)

• ขอแก้ไขวันที่ออกเลขหนังสือเรื่องสรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๑/ว ๘๑)

• ขอแก้ไขวันที่ออกเลขหนังสือขอความเห็นชอบการสถาปนาวันมวยไทย (นร ๐๕๐๑/ว ๘๒)

• วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๘/ว ๘๓)

• การประกาศใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นร ๐๕๐๓/ว ๘๔)

• แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี (วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔) (นร ๐๕๐๖/ว ๘๕)