หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๘/ว ๔๓)

• รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (นร ๐๕๐๕/ว ๔๔)

• การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๖)

• พระราชพิธีสงกรานต์ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๘/ว ๔๕)

• ขอความเห็นชอบการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๘)

• การขยายผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน (นร ๐๕๐๕/ว๔๙)

• ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) (นร ๐๕๐๖/ว ๕๒)

• การถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๘/ว ๕๓)

• ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๕)

• การออกสลากการกุศลงวดพิเศษ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๖)

• รายงานการจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทยต่อคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๕๘)

• รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๕/ว๕๗)

• การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว๕๙)