หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๘)

• เสนอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้โทรศัพท์ประจำบ้านพักของข้าราชการ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๙)

• ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๐)

• โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑)

• รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒)

• รายงานผลการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๓)

• แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๓๖)

• วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๘/ว ๓๗)

• ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๘)

• การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานณ์ ปี ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๙)

• การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (นร ๐๕๐๖/ว ๔๐)

• การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๑)

• ร่างกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ของประเทศไทย (ICT 2020) (นร ๐๕๐๖/ว ๔๒)