หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙)

• มาตรการเร่งรัดการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เพิ่มเติม (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐)

• การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย (เพิ่มเติม) (นร ๐๕๐๖/ว ๒๑)

• การป้องกันการทุจริตกรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ทำสัญญาหรือบริหารสัญญาเสียเปรียบเอกชน หรือตีความสัญญาเอื้อประโยชน์แก่เอกชน ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนสูงมาก (นร ๐๕๐๖/ว ๒๒)

• แผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย (นร ๐๕๐๖/ว ๒๔)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๓)

• วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๕)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๖)

• ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน (นร ๐๕๐๖/ว ๒๗)