หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การส่งข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๒๔๖)

• สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) (นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๗)

• พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๔๘)

• แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการและกลไกการปฏิบัติงานฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เพิ่มเติม (นร ๐๕๐๖/ว ๒๔๙)

• ผลการประชุม ASEAN SUMMIT ครั้งที่ ๑๙ และการอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแก้วมายังประเทศไทย (นร ๐๕๐๖/ว ๒๕๐)

• เรื่องผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลิอ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) รวมกับคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน (กศอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๑)

• การดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ของประชาชนที่ได้รับกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๒๕๒)

• การพิจารณาแผนงาน/โครงการและงบประมาณด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ระยะที่ ๓ (ระยะฟื้นฟูหลังน้ำลด) ของคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) และเรื่อง สรุปผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) (นร ๐๕๐๖/ว ๒๕๓)

• ขออนุมัติขยายวัตถุประสงค์เพื่อให้จังหวัดและส่วนราชการใช้จ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย (นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๔)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๕๖)

• ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง (นร ๐๕๐๖/ว ๒๕๗)

• การถวายบังคมพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๕๕)

• สรุปผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๒๕๙)

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๘)

• วันหยุดราชการช่วงเทศกาลปีใหม่ปี ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๖๐)

• การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (นร ๐๕๐๖/ว ๒๖๑)

• การรณรงค์ซื้อสินค้าชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) (นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๒)

• การพิจารณามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารราชการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๔)

• การให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้และการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม (นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๕)

• การเสนอร่างกฎหมายและตอบกระทู้ถามในสมัยสามัญนิติบัญญัติ (นร ๐๕๐๓/ว ๒๖๖)Acrobat

• การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๖๗)

• เลขาธิการพรรคคนงานเกาหลี ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันประเทศ และผู้บัญชาการสูงสุด กองทัพประชาชนเกาหลี ถึงแก่อสัญกรรม (นร ๐๕๐๘/ว ๒๖๙)Acrobat

• เลขาธิการพรรคคนงานเกาหลี ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันประเทศ และผู้บัญชาการสูงสุด กองทัพประชาชนเกาหลี ถึงแก่อสัญกรรม (นร ๐๕๐๘/ว ๒๗๐)Acrobat

• เร่งรัดการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย การเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ การบริหารจัดการขยะและถุงทราย การดูแลรักษาความปลอดภัย และการฝึกอบรมเพื่อสร้างงานแก่ผู้ว่างงาน (นร ๐๕๐๖/ว ๒๗๑)Acrobat

• วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๗๓)Acrobat

• ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศใช้ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๗๕) Acrobat

• การจัดตั้งทุนหมุนเวียนของหน่วยงานของรัฐ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๗๔) Acrobat

• การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (นร ๐๕๐๖/ว ๒๘๖)Acrobat