MENUMENU

หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (Brochure) การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๖ /ว ๒๑๘)

• พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวารพระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พุทธศักราช ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๒๐)

• การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย (เพิ่มเติม) (นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๑)

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและกลไลการปฏิบัติงานฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๒)

• การจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (Brochure) การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๖ /ว ๒๒๓)

• คำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.)และคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยอ.) และเลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๔)

• การพิจารณามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้าราชการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๕)

• ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน (กศอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๖)

• ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กคฐ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๗)

• การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕(นร ๐๕๐๖/ว ๒๓๒)

• การถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๒๙)

• ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยไม่ถือเป็นวันลา (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๔)

• หลัเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการเพื่อจัดลำดับความสำคัญและตรวจสอบความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๒๔๑)

• แผนงานให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัด (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๕)

• ขออนุมัติงบกลางเพื่อให้จังหวัดและส่วนราชการใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย (นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๖)

• ร่างพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. .... (นร ๐๕๐๓/ว ๒๔๐)

• ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กคฐ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔) (นร ๐๕๐๖/ว ๒๓๓)

• การกำหนดนโยบาย แนวทางบริหารจัดการเรื่องน้ำ และการกำกับดูแลและติดตามการกู้วิฤตภัยธรรมชาติ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๔๒)

• ผลการประชุม ASEAN SUMMIT ครั้งที่ ๑๙ และการอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแก้วมายังประเทศไทย (นร ๐๕๐๖/ว ๒๔๓)