MENUMENU

หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๑)

• การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม ๕ คณะ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๘๒)

• การติดตามเรื่องสำคัญเร่งด่วน แนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๔)

• มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๓๘)(นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๓)

• ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง(ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ - วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕)(นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๕)

• ส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๕)

• การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย (นร ๐๕๐๖ /ว ๑๙๖)

• ค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะนำไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัย(นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๘)

• การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๙)

• พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๙๗)

• การแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๐)

• การหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายกระทรวงเกี่ยวกับการช่วยเหลือดูแลฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย (นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๒)

• ส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๓)

• การปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๕)

• การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๔)

• กำหนดวันหยุดราชการในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๗)

• การกำหนดรายการสินค้าควบคุมในภาวะวิกฤตจากอุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๘)

• การเสนอเรื่องที่อาจเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (นร ๐๕๐๓/ว ๒๐๖)

• ขออนุมัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนได้รับเงินประจำงวดเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๙)

• การเตรียมความพร้อมในการป้องกัน แก้ไขสถานการณ์อุกทภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๐)Acrobat

• แผนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๖)