หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ค่าจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๐)

• ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นร ๐๕๐๓/ว ๑๖๑)

• ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นร ๐๕๐๓/ว ๑๖๒)

• รายงานความคืบหน้าการทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖ / ว ๑๖๓)

• โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๔)

• การขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๖)

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๕)

• ขอให้ตรวจสอบและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม โครงการ หรือการก่อสร้างในความรับผิดชอบที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑.๗๐ - ๑.๙๙๙ ล้านบาท (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๗)

• แนวทางการดำเนินการในการเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงรายการหรือเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติของหน่วยงานต่าง ๆ (นร ๐๕๐๕ / ว ๑๖๘)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๙)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๐)

• มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๑)

• การตรวจสอบข้อมูลเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๒)

• แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สำหรับส่วนราชการ จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษาที่ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๓)

• ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของวุฒิสภา (นร ๐๕๐๓/ว ๑๗๔)

• การยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๕)

• การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๘)

• แนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๖)

• รายงานการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ของหน่วยงานของรัฐและกรณีประชาชนร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการของรัฐ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๗)