หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ขออนุมัติดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๐)

• โครงการถวายพระพรออนไลน์ ๑๒ สิงหาคม และ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๑)

• ขอขยายระยะเวลาดำเนินการมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๓)

• การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "มหกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน : รวมใจไทยทั้งชาติ พิทักษ์ราชด้วยภักดี" (นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๒)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๔)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๕)

• การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ที่ไม่มีเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๗)

• การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๘)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๙)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๑)

• การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๒)