หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การเสนอเรื่องการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๗)

• การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๘)

• การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๙)

• การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๑)

• คำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฎิบัติหน้าที่ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๒)

• มาตรการเร่งรัดการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๓)

• ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๕)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๔)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ (เพิ่มเติม) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๖)

• ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๗)

• การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิกาวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘)

• การขยายระยะเวลาการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนา (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๐)

• แก้ไขคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ (นร ๐๕๐๖ /ว ๑๓๒)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๓)

• ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๔)

• รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๕)

• การดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง สับเปลี่ยนหน้าที่ ย้าย หรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นร ๐๕๐๘/ว ๑๓๖)