หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การแถลงหรือชี้แจงข้อเท็จจริงตามญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๖๑ ของรัฐธรรมนูญ (นร ๐๕๐๓/ว ๙๒)

• ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีที่ ๖๐ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยไม่ถือเป็นวันลา (นร ๐๕๐๖/ว ๙๙)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๒)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๓)

• รายงานผลการประสานงานให้มีองค์การอิสระ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๔)

• การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๗)

• ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฉบับที่ ๒ และ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฉบับที่ ๓ (นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๗๘๙๐)

• วันหยุดราชการ (๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๙)

• การแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๒)

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๔)

• ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรเกี่ยวกับการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๖)