หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• คำของบประมาณของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการขยายระยะเวลาสำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๗๒)

• ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล เมื่อบริหารงานครบ ๑ ปี (มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓) (นร ๐๕๐๖/ว ๗๔)

• การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement) (นร ๐๕๐๖/ว ๗๘)

• การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๘๐)

• คำของบประมาณของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพิ่มเติม (นร ๐๕๐๖/ว ๘๒)

• ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๘๔)

• ขอความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดการใช้ถุงพลาสติก (นร ๐๕๐๖/ว ๘๕)

• การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๘๖)