หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน (นร ๐๕๐๖/ว ๕๔)

• การกำหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค (นร ๐๕๐๖/ว ๕๕)

• ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๗)

• การดำเนินการหลังคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเรื่องร้องขอให้ทรัพย์สินเป็นของแผ่นดิน (นร ๐๕๐๓/ว ๕๘)

• การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๙)

• การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๕/ว ๖๑)

• การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๖/ว ๖๒)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๖๔)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๖๕)

• การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๖๖)