หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๓/ว ๓๑)

• ขอขยายระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๒)

• การให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ (นร ๐๕๐๖/ ว ๓๓)

• ส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๓๔)

• ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (นร ๐๕๐๖/ว ๓๕)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๖)

• การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (นร ๐๕๐๖/ว ๓๗)

• การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางในการปรับปรุงเครื่องแบบพิเศษ (นร ๐๕๐๓/ว ๓๘)

• แนวทางการปฏิบัติในการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๑)

• ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๐)

• การรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๐ (นร ๐๕๐๓/ว ๓๙)

• การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๓)

• แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุและจัดทำนิติกรรมสัญญาของกลุ่มจังหวัด (นร ๐๕๐๖/ว ๔๒)

• มาตรการเร่งรัดหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (วงเงิน ๑๙๙,๙๖๐.๖๐ ล้านบาท) (นร ๐๕๐๖/ว ๔๕)

• การทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน (นร ๐๕๐๖/ว ๔๖)

• การเสนอเรื่องเกี่ยวกับรายงานการเดินทาง ผลการเยือน และการประชุมเจรจาหารือของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๔๗)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๙)