หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๘/๒๕๕๓) และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๙/๒๕๕๓) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๖)

• การทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่างๆ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๗)

• การพิจารณาการสลับหรือเลื่อนวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (กำหนดให้วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ) (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๘)

• การทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามและการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องสำคัญ (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐) (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๙)

• การเสนอองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ (นร ๐๕๐๓/ว ๒๒๒)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๑๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) (นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๓)

• การแข็งค่าของเงินบาท (นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๔)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๕)

• การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๖)

• มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และที่ ๓๑๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) (นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๗)

• มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) (นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๙)

• การถวายพระราชสมัญญา "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๙๔)

• การกำหนดให้มีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และให้เป็นวันรัฐพิธี (นร ๐๕๐๘/ว ๒๓๐)

• การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๓๑)

• การบูรณาการป้องกันทุจริตของโครงการภาครัฐ (โดยการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน) (นร ๐๕๐๖/ว ๒๓๒)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๓๓)