หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๖)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๗)

• การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปประเทศไทย (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๘)

• การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๙)

• มาตรการทบทวนรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๐)

• ขออนุมัติรายละเอียดและเงื่อนไขการกู้เงินและการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๑)

• การถวายพระราชสมัญญา "พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ" แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. ๒๐๑๐ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๐๒)

• ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๓)

• การดำเนินการปฏิรูปประเทศไทย (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๔)

• การถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๘/ว ๒๐๕)

• ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมโครงการอุปสมบทพระสงฆ์ ๙๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรีโดยไม่ถือเป็นวันลา (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๖)

• การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๗)

• ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๘)

• การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ให้แก่ข้าราชการตำรวจและทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรี และข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหาร ลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ช่วยปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๙)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๐)