หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๑)

• มาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๒)

• การกำหนดให้วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นวันรัฐพิธี (นร ๐๕๐๘/ว ๑๘๓)

• ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๔)

• การจัดสรรงบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๕)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๖)

• ขอซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๒/ว ๑๘๘)

• เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๙)

• การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๐)

• มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๑)

• แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๒)

• ความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๔)