หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐)

• มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (วงเงิน ๑๔๙,๙๙๙.๘๓๗๑ ล้านบาท) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑)

• แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓)

• การประกาศให้ปี ๒๕๕๓ เป็นปีแห่งการสร้างสรรค์ และให้วันที่ ๒๖ เมษายน เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔)

• การรักษาราชการและการปฏิบัติราชการแทน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙)

• การดำเนินการตามแผนพัฒนาการเมือง (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี และเรื่อง การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการและรองประธานกรรมการในคณะกรรมการระดับชาติ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๑)

• การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๒)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๓/ว๒๓)

• การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (นร ๐๕๐๖/ว ๒๔)

• การปรับปรุงแนวทางการนำหนังสือตอบความเห็นของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง (นร ๐๕๐๖/ว ๒๕)

• รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์รวมน้ำใจชาวไทยผู้ประสบภัยเฮติ และขอความเห็นชอบให้ส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมบริจาคเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮติ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๗)

• การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๖)

• วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๘)

• การขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอตั้งหน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๙)

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๐)