หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• แนวทางการลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๐)

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๑)

• แนวทางการดำเนินการในการเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติของหน่วยงานต่างๆ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๒)

• การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๓)

• ผลผลิตต่อไร่ระดับจังหวัดของข้าวเปลือกนาปี จำแนกตามพันธุ์ในพื้นที่เขตและนอกเขตชลประทาน ปีเพาะปลูก ๒๕๕๒/๕๓ และวิธีการปฏิบัติการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๔)