หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ขออนุมัติเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน ในกรณีที่เดินทางไปปฏิบัติราชการในลักษณะประจำในต่างประเทศ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๒)

• การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๓)

• ขอส่งแบบตรวจสอบและแบบประวัติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๘/ว ๑๕๔) Word

• การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๕)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖)

• เปลี่ยนแปลงการใช้ชื่องานฉลองพระชนมายุ ๙๖ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๗)

• การร่วมลงชื่อถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๙)

• ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๐)

• ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๖ (เรื่อง การทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ ) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๑)

• ขออนุมัติการจัดสรรวงเงินกู้สำหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๒)

• การจัดทำรายงานการเงินของแผ่นดิน (นร ๑๕๐๖/ว ๑๖๓)

• ประเด็นสำคัญจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้า ฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (นร ๐๕๐๗/ ว ๑๖๕)

• การกำหนดแนวทางการให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๔)

• การขอข้อมูลกิจกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหน่วยงานต่าง ๆ (นร ๐๕๐๖ /ว ๑๖๖)

• ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖ /ว ๑๖๗)