หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๖)

• การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๗)

• ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๘)

• มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1 N1) (นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๐)

• การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๙)

• สัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดี "ช่อสะอาด" (นร ๐๕๐๖/ว๑๔๑)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว๑๔๒)

• มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1 N1) (นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๓)

• ขอขยายระยะเวลาดำเนินการมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๕)

• ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๖)

• ร่างหลักเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส และทุพพลภาพจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาล (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๗)

• การบริหารจัดการตำแหน่งว่างของส่วนราชการ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๘)

• การขยายระยะเวลาในการฝึกอบรมและประชุมสัมมนา (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๙)

• นโยบายการขอคืนที่ดินราชพัสดุ ๑ ล้านไร่ เพื่อนำมาให้เกษตรกรเช่าทำการเกษตร (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๐)

• แนวทางการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ (นร ๐๕๐๖ /ว๑๕๑)