หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๑)

• การขอยกเลิกเข้าใช้พื้นที่โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๒)

• การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๔)

• การจัดงานฉลองพระชนมายุ ๙๖ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๕)

• มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๗)

• การเร่งรัดดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูวิกฤตการท่องเที่ยว (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๒)

• ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๓)

• ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ (เอช๑ เอ็น๑) ของประเทศไทย (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๔)

• การบรรเทาปัญหาการว่างงาน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๕)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๖)

• การจัดงานฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘)

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ในช่วงไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๙)

• วิธีปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๑)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รชต.) ครั้งที่ รชต.๒/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๐)

• รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๒)

• การกำหนดวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ (นร. ๐๕๐๖/ว ๑๓๓)