หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การแก้ไขคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (นร ๐๕๐๖/ว ๙๑)

• ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๙๕)

• การบริหารจัดการตำแหน่งว่างของส่วนราชการ (นร ๐๕๐๖/ว ๙๖)

• การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๙๗)

• ขอเสนอมาตรการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูวิกฤตการท่องเที่ยว (นร ๐๕๐๕/ว ๙๘)

• รายงานผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ ๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๙๙)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๑)

• การเสนอเรื่องที่อาจเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๐)

• การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย (นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๓)

• การส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๒/ว ๑๐๒)

• รายงานผลการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ ๖๐ แห่งการบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๔)

• การปรับแผนการฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนา และการดูงาน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๗)

• การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๘)

• การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๙)

• การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๐)