หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการนต์ ปี ๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๕/ว ๗๖)

• แนวทางการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ฯ กราบทูลเชิญเสด็จ การขอพระราชทานพระมหากรุณาและพระกรุณา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ (นร ๐๕๐๘/ว ๗๗)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๗๘)

• การรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงที่มีการชุมนุมประท้วงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๗๙)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ (รชต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ และการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ รชต. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๘๑)

• วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๘๒)

• การช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ (ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการอนุมัติการเบิกจ่ายช่วยเหลือค่าครองชีพฯ) (นร ๐๕๐๖/ว ๘๔)

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชน (นร ๐๕๐๖/ว ๘๓)

• ข้อเสนอมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต่อภาคอุตสาหกรรมไทย (การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย) (นร ๐๕๐๕/ว ๘๙)

• การสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (นร ๐๕๐๖/ว ๘๘)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๓/ว ๘๗)

• มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ (นร ๐๕๐๖/ว ๙๐)