หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๙)

• ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๐)

• การพิจารณาสลับหรือเลื่อนวันหยุดราชการประจำปี (กำหนดให้วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ) (นร ๐๕๐๕/ว ๕๑)

• การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๒)

• การบริหารจัดการตำแหน่งว่างของส่วนราชการ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๓)

• นโยบายการพัฒนาระบบราชการ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๔)

• ขอกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๕)

• ขอแก้ไขผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๖)

• การปรับแผนการฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนา และการดูงาน (นร ๐๕๐๖/ว ๕๗)

• การเทียบการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เท่ากับการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๙)

• นโยบายการขอคืนที่ดินราชพัสดุ ๑ ล้านไร่ เพื่อนำมาให้เกษตรกรเช่าทำการเกษตร (นร ๐๕๐๖/ว ๕๘)

• การจัดตั้งกลุ่มจังหวัด และการกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (นร ๐๕๐๖/ว ๖๐)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๖๑)

• การแถลงหรือชี้แจงญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (นร ๐๕๐๓/ว ๖๓)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๘/ว ๖๒)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๖๔)

• การช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ (นร ๐๕๐๖/ว ๖๖)

• แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน (นร ๐๕๐๖/ว ๖๗)

• ขอความเห็นชอบหลักการในการส่งเสริมคุณค่าประเพณีสงกรานต์ (นร ๐๕๐๖/ว ๖๙)

• แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๗๑)