หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๑/ว ๒๔)

• ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ ๑/๑๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๕)

• แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) (นร ๐๕๐๖ /ว ๒๗)

• การประชุมเศรษฐกิจโลกประจำปี ๒๕๕๒ ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๘)

• การรายงานปรับแผนการฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนา และการดูงาน (นร ๐๕๐๖/ว ๒๙)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๐)

• การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง (นร ๐๕๐๖/ว ๓๑)

• การพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๓/ว ๓๒) Acrobat

• การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)(นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๑)

• การตรวจสอบและเร่งรัดเรื่องที่ต้องดำเนินการตามนัยมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (นร ๐๕๐๖/ว ๓๔)

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนภาพรวมในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ( นร ๐๕๐๖/ว ๓๕)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๗)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๐)

• การใช้ประโยชน์เครื่องบินทางราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๑)

• ยุทธศาสตร์การจัดสรรและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๒)

• แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (นร ๐๕๐๖/ว ๔๓)

• ส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๔๔)