หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๗)

• การจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๐)

• ขอความร่วมมือเผยแพร่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (นร ๐๕๐๘/ว ๒๑๕)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๔)

• การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๖)

• การจัดงานพิธีสมโภชพระมหามณฑปประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร (นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๗)

• ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๘)

• รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Annual Inspection Report : Fiscal Year 2009) (นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๙)

• ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๑)

• รายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) (นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๐)

• การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) และการขอแก้ไขงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๒)

• มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน (นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๔)

• มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๕)

• รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒) (นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๓)

• การจัดงานพิธีสมโภชพระมหามณฑปประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร (นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๗)

• การพิจารณาการสลับหรือเลื่อนวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (กำหนดให้วันศุกร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๓ และวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ) (นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๙)

• การปรับปรุงองค์ประกอบและหน้าที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ PPPs (นร ๐๕๐๖/ว ๒๓๐)

• การกำหนดสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๓๑)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๓๒)

• การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล (นร ๐๕๐๖/ว ๒๓๓)