หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๓)

• รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๔)

• การแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนในมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๕)

• ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๖)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๗)

• การดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๘)

• ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๙)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๐)

• ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๒)

• มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๓)

• การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการดำเนินการและหลักเกณฑ์ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๔) Acrobat

• มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๕) Acrobat