หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๗)

• ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐชุดใหม่ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๖)

• การช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๘)

• การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๙)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๐)

• ขอขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๒)

• แผนนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๘๓)

• ขออนุมัติโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๔)

• การเตรียมการจัดทำงบประมาณและการกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๘)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ ว ๑๘๙)

• ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๐)

• ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๑)