หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๕)

• มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๔)

• คำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน (นร ๐๕๐๖/ว ๓)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ (นร ๐๕๐๖/ว ๖)

• แนวทางการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (นร ๐๕๐๖/ว ๘)

• การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐)

• การแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (นร ๐๕๐๖/ว ๙)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑)

• ส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓)

• การแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔)

• แนวทางและรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๖)

• คณะกรรมการต่างๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕)

• แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ (รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชรวะ นายกรัฐมนตรี) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗)

• ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๘)

• การบรรเทาปัญหาการว่างงาน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายหรัฐมนรีปฏิบัติหน้าที่แระธานกรรมการ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๐)

• มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน (นร ๐๕๐๖/ว ๒๑)