หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การดำเนินการ ๖ มาตรการ ๖ เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคนของการรถไฟแห่งประเทศไทย (นร ๐๕๐๖/ว ๓๐๕)

• แนวทางการจัดตั้งทุนหมุนเวียน (นร ๐๕๐๖/ว ๓๐๔)

• การไว้ทุกข์ในวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๐๒)

• มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน (นร ๐๕๐๖/ว ๓๐๑)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๓๐๐)

• การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๖)

• ขอความเห็นชอบในการเสนอให้บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ได้รับสิทธิพิเศษ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๐๘)

• มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (นร ๐๕๐๖/ว ๓๑๐)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๐๙)

• แนวทางการปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะรัฐมนตรีรักษาการ (นร ๐๕๐๖/ว๓๑๒)

• ประกาศออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวม ๒ ฉบับ (นร ๐๕๐๓/ว ๓๑๑)

• ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ประกาศ ข้อกำหนดและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง (นร ๐๕๐๓/ว๓๑๓)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๑๔)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๓/ว ๓๑๗)