หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ความก้าวหน้าของการดำเนินการ ๖ มาตรการ ๖ เดือนฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๖)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๗)

• ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๕) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๘)

• การมอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติม (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๙)

• แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ (จำนวน ๔ ราย) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๐)

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ในรอบ ๙ เดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๑)