หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ผลการปฎิบัติตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๖)

• การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง ภารกิจที่รัฐ/ฝ่ายบริหารต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๗)

• กำหนดให้สัปดาห์ที่ตรงกับวันที่ ๒๒ มีนาคม ของทุกปี เป็น "สัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ" (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๘)

• การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๑)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ การไปร่วมประชุมศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๙)

• สรุปประเด็นอภิปรายทั่วไปของสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา ๑๖๑ ของรัฐธรรมนูญและสรุปประเด็นอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๗/ว ๑๒๐)

• การขอรับร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาพิจารณาก่อนรับหลักการ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๒๔)

• การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๖)

• เครือข่ายภาคประชาชนเสนอรัฐบาลให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๗)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๘)

• ปรับปรุงคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๙)

• ๖ มาตรการ ๖ เดือนฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๑)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๓)

• เสนอให้วันที่ ๕ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๔)