หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านนโยบายเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงาน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๔)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๗)

• การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ (องค์การแบตเตอรี่ องค์การฟอกหนัง โรงเรียนสอนคนตาบอด สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (โรงเรียนศรีสังวาลย์ เดิม) และร้านสหกรณ์กองพัพภาคที่ ๓ จำกัด) (นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๘)

• การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติแบบบูรณาการ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๙)

• แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๐)

• นโยบายการขอคืนที่ดินราชพัสดุเพื่อนำมาให้เกษตรกรเช่าทำการเกษตร (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๑)

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๒)

• การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๓)