หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การจัดทำยุทธศาสตร์รองรับสถานการณ์วิกฤตอาหารและพลังงาน (นร ๐๕๐๖/ว ๘๗)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๙๑)

• การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล (นร ๐๕๐๖/ว ๙๐)

• การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (นร ๐๕๐๖/ว ๙๒)

• รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ครั้งที่ ๒) (นร ๐๕๐๖/ว ๙๔)

• การพิจารณาช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (นร ๐๕๐๖/ว ๙๕)

• ขอแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ วาระเพื่อพิจารณาจร เรื่องที่ ๔ การยุติการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข และขอรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (นร ๐๕๐๖/ว ๙๗)

• การเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร (นร ๐๕๐๓/ว ๙๙)

• ร่างกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค (นร ๐๕๐๖/ว ๙๘)

• การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๐)

• ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน) (นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๑)

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในรอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๓)