หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๗๗)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๗๙

• การยุติการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข และขอรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (นร ๐๕๐๖/ว ๘๑)

• แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๘๒)

• ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (นร ๐๕๐๖/ว ๘๔)