หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ (นร ๐๕๐๓/ว ๕๘)

• การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๙)

• รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๖๐)

• แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาศักนภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (นร ๐๕๐๖/ว ๖๑)

• แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๖/ว ๖๒)

• ขอแก้ไขความในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๖๓)

• ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) (นร ๐๕๐๖/ว ๖๔)

• ส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๖๕)

• แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับด้านการเงินและการระดมทุนสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ (นร ๐๕๐๖/ว ๖๖)

• ยุทธศาสตร์การจัดสรรและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๖๗)

• การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง ภารกิจที่รัฐ/ฝ่ายบริหารต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ ๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๖๘)

• มาตรการการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๖๙)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ (ฉบับที่ ๓) นร ๐๕๐๖/ว๗๒

• วันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ (นร ๐๕๐๖/ว ๗๑)

• การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ๕ คณะ (นร ๐๕๐๖/ว ๗๓)

• แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย (นร ๐๕๐๖/ว ๗๔)

• การเร่งรัดดำเนินการร่างกฎหมาย (นร ๐๕๐๓/ว ๗๕)