หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๓๘)

• คณะกรรมการต่างๆที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง (นร ๐๕๐๖/ว ๓๙)

• มอบหมายเป็นการทั่วไปให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๕)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการระดับ ๑๐ และระดับ ๑๑ (นร ๐๕๐๘/ว ๔๖)

• มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๔๔)

• ขอแก้ไขข้อความในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๗)

• การเตรียมการจัดทำงบประมาณและการปรับปฎิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๘)

• มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้ง (นร ๐๕๐๖/ว๔๙)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (นร ๐๕๐๓/ว ๕๑)

• แนวทางการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (นร ๐๕๐๖/ว ๕๒)

• การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม ๖ คณะ (นร ๐๕๐๓/ว ๕๓)

• ส่งคําสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ ว ๕๖)

• การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๔)

• แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (นร ๐๕๐๖/ว ๕๕)

• การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ๕ คณะ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๗)