หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๕๕)

• การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๓/ว ๓๕๙)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี(นร ๐๕๐๓/ว ๓๕๘)

• การมอบหมายให้รัฐมนตรีรักษาราชการแทน กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง (นร ๐๕๐๓/ว ๓๕๗)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๖๑)

• การแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจประเมินและให้คะแนนตามตัวชี้วัดการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑(นร ๐๕๐๖/คพก/ว ๒๑๓)

• การถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งการวิจัยไทย" (นร ๐๕๐๘/ว ๓๖๐)

• ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๑ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยไม่ถือเป็นวันลา (นร ๐๕๐๖/ว ๓๖๓)

• ขอความร่วมมือในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบัญญัติ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๖๗)

• หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๖๖)

• การปรับเพิ่มค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งและการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การเช่า/ซื้อรถยนต์ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๖๕)

• วันหยุดราชการ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๖๔)

• ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่เขตดอนเมืองและเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลีและอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง (นร ๐๕๐๓/ว ๓๗๐)

• ขออนุมัติให้คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี มีผลใช้บังคับต่อเนื่องสืบไป (นร ๐๕๐๖/ว ๓๖๙)

• การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น (นร ๐๕๐๖/ว ๓๖๘)

• มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน (นร ๐๕๐๓/ว ๓๗๑)