MENUMENU

หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• แนวทางปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๐ (นร ๐๕๐๓/ว ๓๓๙)

• ขออนุมัติให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายกเลิกการเช่าใช้พื้นที่โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครถนนแจ้งวัฒนะ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๓๘)

• ขอความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๔๐)

• การไว้ทุกข์ในวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๔๑)

• การถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งการค้าไทย" แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า (นร ๐๕๐๘/ว ๓๔๓)

• การถวายพระสมัญญาแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (นร ๐๕๐๘/ว ๓๔๖)

• การถวายพระสมัญญาแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (นร ๐๕๐๘/ว ๓๔๕)

• มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๔๗)

• รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๔๙)

• การปรับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๔๘)