หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๑๘)

• การเตรียมการจัดทำงบประมาณและการกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๒๙)

• มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๓๒๒)

• มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (นร ๐๕๐๖/ว ๓๒๑)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๕)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๔)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๓)

• การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๗)

• รายงานผลการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปพลางก่อน (นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๖)

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๓๐)

• คณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง (นร ๐๕๐๖/ว ๓๓๑)

• การแต่งตั้งคณะกรรมการ ๔ คณะ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๓๒)

• ขอขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๓๓)

• ขอความเห็นชอบปรับเปลี่ยนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (กขต.) (นร ๐๕๐๖/ว ๓๓๔)

• รายงานความก้าวหน้า ๖ มาตรการ ๖ เดือนฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน ครั้งที่ ๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๓๓๗)

• มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (เพิ่มเติม) (นร ๐๕๐๖/ว ๓๓๖)

• แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (นร ๐๕๐๖/ว ๓๓๕)