หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สิ้นพระชนม์ (นร ๐๕๐๖/ว ๑)

• มติที่ประชุม กกช.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๖/ว๓)

• หลักเกณฑ์การยกเลิกการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ (นร ๐๕๐๖/ว ๒)

• การแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนในมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๖/ว ๔)

• การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (นร ๐๕๐๖/ว ๕)

• ข้อเสนอผลการสัมมนาหอการค้าทั่วประทศ ครั้งที่ ๒๕ ของหอการค้าไทย (นร ๐๕๐๖/ว ๘)

• การเปลี่ยนแปลงชื่อและองค์ประกอบของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (นร ๐๕๐๖/ว ๙)

• มาตรการและแผนงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุอาหารที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อ เช่น หม้อต้มก๋วยเกี๋ยว หม้อต้มกาแฟ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓)

• รายงานสรุปสภาวะของประเทศปี ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๔)

• ผลการดำเนินการตามาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๗)

• ให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไว้ทุกข์โดยสมัครใจ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๕)

• การปฏิบัติตามข้อมติการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๙)

• การซักซ้อมการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำในภาษาไทย (นร ๐๕๐๕/ว ๒๑)

• แผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๕๑ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นร ๐๕๐๖/ว ๒๓)

• การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๔)

• รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามวาระแห่งชาติว่าด้วยการรณรงค์และแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๕)

• ข้อเสนอการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (นร ๐๕๐๖/ว ๒๖)

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในช่วง ๓ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๘)

• ผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน ครั้งที่ ๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๒๙)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ (นร ๐๕๐๕/ว ๒๗)

• การปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัดและการกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด (นร ๐๕๐๖/ว ๓๐)

• ขอแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดหาเรือโดยสารประกอบและต่อเรือและซ่อมเรือของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๓๓)

• การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน (นร ๐๕๐๖/ว ๓๔)

• การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๓๕)