หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การบูรณาการแผนงานและงบประมาณในระดับท้องถิ่นและจังหวัด (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๖)

• กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๗)

• คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๑/๒๕๕๐ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘)

• การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๙)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๐)

• ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๓/ ว ๑๓๑)

• แนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๓)

• ขอขยายเวลาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและกรสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๔)

• มาตรการาเบิกจ่ายงบประมาณของแผนงานที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๕)

• มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๖)

• รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๗)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง มาตรการสลับเวลาทำงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๘)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๙)