หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางปฎิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้ หรือกรณีเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชนเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๑)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๓)

• สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับถาวร (ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๐) (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๒)

• หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืนเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ฯ (กยต.) เพิ่มเติม (นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๔)

• การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล) ( นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๖)

• การยกระดับราคาผลผลิตลองกองในฤดูกาลปี ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๖ /ว ๑๑๘)

• แผนการเสนอร่างกฎหมาย (ร่างพระราชบัญญัติ) ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๒๐)

• การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ( นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๑)

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในภาพรวมในช่วง ๙ เดือนของปีงบประมาณ ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๒)

• รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๓)

• แผนการเสนอร่างกฎหมาย (ร่างพระราชบัญญัติ) ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๒๔)