หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย" แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (นร ๐๕๐๖/ว ๙๘)

• การเปลี่ยนแปลงวันชาติรัฐกาตาร์ (นร ๐๕๐๘/ว ๙๙)

• การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๑)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว (นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๐)

• แผนการเสนอร่างกฎหมาย (ร่างพระราชบัญญัติ) ของรัฐบาลไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๒)

• ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ กรณีการจัดฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาในช่วงระยะเวลาก่อนวันออกเสียงประชามติ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๔)

• การกำหนดกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มงานด้านวิชาการไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ (นร ๐๕๐๓/ ว ๑๐๕)

• รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ของไตรมาสสาม (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๗)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๘)

• ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๙)