หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• สิทธิพิเศษของบริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด (นร ๐๕๐๕/ว ๘๔)

• ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการเข้าร่วมอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยไม่ถือเป็นวันลา (นร ๐๕๐๖/ว ๘๕)

• สิทธิพิเศษขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) (นร ๐๕๐๕/ว ๘๗)

• ส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๖/ว ๘๖)

• การปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๘๘)

• โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (นร ๐๕๐๖/ว ๘๙)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (นร ๐๕๐๕/ว ๙๐)

• การจัดระบบงานเสนอร่างกฎหมายของรัฐบาล (นร ๐๕๐๓/ว ๙๑)

• มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (นร ๐๕๐๖/ว ๙๒)

• ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ (นร ๐๕๐๖/ว ๙๓)

• รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๕/ว ๙๕)

• สรุปความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (นร ๐๕๐๖/ว ๙๔)

• การพัฒนามติคณะรัฐมนตรีเรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในภาคราชการ (นร ๐๕๐๕/ว ๙๗)