หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา (นร ๐๕๐๕/ว ๖๕)

• การดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน (นร ๐๕๐๖/ว ๖๙)

• ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (นร ๐๕๐๖/ว ๗๑)

• ประมุขแห่งรัฐเอกราชซามัวถึงแก่สัญกรรม (นร ๐๕๐๘/ว ๗๐)

• ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ ในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับของรัฐ หน่วยงานองค์การมหาชน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มาปฏิบัติงานในมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (นร ๐๕๐๖/ว ๗๒)

• รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (นร ๐๕๐๖/ว ๗๓)

• รายงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนรวม ครั้งที่ ๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๗๖)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (นร ๐๕๐๕/ว ๗๘)

• การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๗๙)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (นร ๐๕๐๕/ว ๗๗)

• มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (นร ๐๕๐๖/ว ๘๑)

• การเร่งรัดการดำเนินการมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๖/ว ๘๒)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ (นร ๐๕๐๕/ว ๘๓)