หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• วันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๐)

• แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนรวมระยะเร่งด่วน (นร ๐๕๐๖/ว ๕๑)

• ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๔)

• แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายจ่ายลงทุน กรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๓)

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามและการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องสำคัญ (นร๐๕๐๔/ว ๕๖)

• การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของหน่วยงานของรัฐ (นร ๐๕๐๕/ว ๕๕)

• มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๗)

• การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้ที่ดินหรือการจัดการกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (นร ๐๕๐๖/ว ๕๙)

• การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (นร ๐๕๐๖/ว ๕๘)

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการค้าแบบแลกเปลี่ยน พ.ศ. ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๓/ว ๖๑)

• แนวทางฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมายไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา (นร ๐๕๐๓/ว ๖๒)

• การจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการเสนอร่างกฎหมาย (นร ๐๕๐๓/ว ๖๓)