หนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี ปี


เจ้าของเรื่อง : สลค.

• มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นร ๐๕๐๖/ว ๔๐)

• การกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๑)

• การขอให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๒)

• การพิจารณามติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ (นร ๐๕๐๕/ว ๔๓)

• คำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนกัน คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๔)

• การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม ๒ คณะ (นร ๐๕๐๓/ว ๔๕)

• ขออนุมัติให้ส่วนราชการ องค์การ หรือรัฐวิสาหกิจ ซื้อเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าวโดยวิธีกรณีพิเศษ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๗)

• สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของประชาชนที่อาจเป็นปัญหาเผชิญหน้ารัฐบาลและสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนในภาพรวมในรอบ ๓ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๐ (นร ๐๕๐๖/ว ๔๘)